Otkrytyye, zakrytyye torgi ili publichnoye predlozheniye

Otkrytyye, zakrytyye torgi ili publichnoye predlozheniye