Pri obshchenii po yemeyl pochte rukovoditel’ otdela goskorporatsiy zavyshayet tsenu, kak byt’?

Pri obshchenii po yemeyl pochte rukovoditel' otdela goskorporatsiy zavyshayet tsenu, kak byt'?

Pri obshchenii po yemeyl pochte rukovoditel’ otdela goskorporatsiy zavyshayet tsenu, kak byt’?