Torgi po bankrotstvu. Soglasiye suprugi ili uchastiye po agentskomu dogovoru?

Torgi po bankrotstvu. Soglasiye suprugi ili uchastiye po agentskomu dogovoru?

Torgi po bankrotstvu. Soglasiye suprugi ili uchastiye po agentskomu dogovoru?