U vas sdelka s investorom, kto budet vnosit' zadatok

U vas sdelka s investorom, kto budet vnosit’ zadatok